پارتیشن

پارتیشن خانگی
پارتیشن

نکات مفید در انتخاب پارتیشن خانگی

پارتیشن خانگی برای جداسازی بخش های مختلف خانه، مورد استفاده قرار می گیرد. در گذشته دیوار برای جداسازی منزل کاربرد داشت. استفاده از دیوار دردسرهای